Ułatwienia dostępu

EDUCUS Centrum Szkoleniowe zaprasza do udziału w projekcie pn.

„KIERUNEK: ZATRUDNIENIE” RPWP.06.02.00-30-0040/18

Termin realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 31.12.2020 r. 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego:

  • bezrobotnych,
  • biernych zawodowo,
  • pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych,
  • z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Od roku 2017 EDUCUS Centrum Szkoleniowe było Partnerem w realizacji projektów na terenie województwa wielkopolskiego i województwa lubuskiego:

Projekt KROK DO ZATRUDNIENIA RPLB.07.03.00-08-0001/18
realizowany przez
Centrum Szkoleniowe EDUCUS Tomasz Kirszensztejn, GRUPA BPW Bartosz Witkowski i Fundację Inicjatyw Międzynarodowych

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowany z EFS.

Wartość projektu: 350 518,95 zł, w tym dofinansowanie 332 993,00 zł

PROJEKT skierowany jest do 36 osób pozostających bez pracy:

  • w wieku od 18 do 64 lat;
  • zamieszkujących województwo lubuskie (powiaty: zielonogórski, żagański, wschowski, świebodziński, nowosolski, międzyrzecki);
  • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i niskich kwalifikacjach.

Projekt

 CENTRUM TWOJEGO SUKCESU

 Nr  RPLB.07.03.00-08-0010/19

EDUCUS Centrum Szkoleniowe Tomasz Kirszensztejn w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Międzynarodowych oraz Powiatem Międzyrzeckim. Projekt dofinansowany przez Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 405 638,78 zł w tym dofinansowanie385 356,83 zł.

Projekt AKTYWNI ZAWODOWO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17

realizowany przez

Centrum Szkoleniowe EDUCUS Tomasz Kirszensztejn, GRUPA BPW Bartosz Witkowski i Fundację Inicjatyw Międzynarodowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób z województwa wielkopolskiego.

Projekt TWOJA SZANSA ROZWOJU ZAWODOWEGO RPLB.07.03.00-08-0022/17
realizowany przez
Centrum Szkoleniowe EDUCUS Tomasz Kirszensztejn, GRUPA BPW Bartosz Witkowski i Fundację Inicjatyw Międzynarodowych

Projekt  dofinansowany przez Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 378 743,63 zł w tym dofinansowanie 359 806,45 zł

Projekt skierowany jest do osób z województwa lubuskiego zamieszkujących tereny wiejskie powiatu zielonogórskiego, wschowskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, międzyrzeckiego.

Projekt FABRYKA OSOBISTEGO ROZWOJU RPWP.07.01.02-30-0049/16
realizowany przez
Centrum Szkoleniowe EDUCUS Tomasz Kirszensztejn, GRUPA BPW Bartosz Witkowski i Fundację Inicjatyw Międzynarodowych


projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa   Włączenie społeczne, Działanie Aktywna integracja na wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 461 314,48 zł w tym dofinansowanie 438 248,75 zł  

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień i  celów europejskiej polityki społecznej. Jak potwierdzają badania w efekcie długotrwałego „bycia biednym i bezrobotnym” tworzą się wzorce zachowań przekazywane z pokolenia na pokolenie, utrwalane w formie specyficznego stylu życia – tzw. kultury ubóstwa.
Jesteśmy tutaj dla Was  po to, aby łamać te schematy!

Projekt PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH RPLB.07.03.00-08-0006/17
realizowany przez
Centrum Szkoleniowe EDUCUS Tomasz Kirszensztejn, GRUPA BPW Bartosz Witkowski i Fundację Inicjatyw Międzynarodowych

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich celem  zwiększenia aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej 36 (19K/17M) osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, niesamodzielności ze względu na wiek lub powodu pochodzenia z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich powiatów międzyrzeckiego, zielonogórskiego, świebodzińskiego, wschowskiego woj lubuskiego w okresie od 01.08.2017 do 31.07.2018 r.

Wartość projektu: 378 743,63 zł w tym dofinansowanie z UE: 359 806,45 PLN

Projekt INKUBATOR ROZWOJU RPWP.07.01.02-30-0050/16
realizowany przez
Centrum Szkoleniowe EDUCUS Tomasz Kirszensztejn, GRUPA BPW Bartosz Witkowski i Fundację Inicjatyw Międzynarodowych


w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie Aktywna integracja. Wniosek o dofinansowanie w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 458 999,60 zł w tym dofinansowanie: 436 049,62 zł