Ułatwienia dostępu

Postępowanie reklamacyjne usługi szkoleniowej:

 1. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia reklamacji  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi edukacyjnej, w szczególności:
  - niezgodności świadczenia usługi edukacyjnej w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym,
  - niedotrzymania z winy Wykonawcy terminu realizacji usługi.
 2. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej procedury za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura firmy EDUCUS Centrum Szkoleniowego przy Rynek 14, 64-200 Wolsztyn pod rygorem nieważności.
 3. Termin składania reklamacji wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 4. Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych, wówczas Usługodawca powiadamia Reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
 6. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.
 7. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.
 8. Możliwe formy rekompensaty:
  - powtórzenie szkolenia w innym terminie,
  - zniżka 10% na kolejne szkolenie,
  - otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych.
 9. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.
 10. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA: Formularz reklamacyjny