Ułatwienia dostępu

Szkolenia prowadzone przez EDUCUS Centrum Szkoleniowe zakończone są otrzymaniem przez Uczestników zaświadczeń zgodnych z § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 1632) - wzór poniżej.

W przypadku form szkoleniowych zakończonych zdaniem egzaminu wewnętrznego (test pisemny/zadanie praktyczne/egzamin ustny) oraz weryfikacji nabytych umiejętności przez organizatora szkolenia – EDUCUS Centrum Szkoleniowe – Uczestnik otrzymuje certyfikat właściwy dla ukończonego szkolenia - przykładowy wzór certyfikatu poniżej.