Ułatwienia dostępu

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu przeprowadzane jest szkolenie okresowe BHP. EDUCUS Centrum Szkoleniowe w Wolsztynie zaprasza pracodawców lokalnego i regionalnego rynku pracy do współpracy, oferując kompleksowe i profesjonalne szkolenie w wyżej wymienionym zakresie.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu przeprowadzane jest szkolenie okresowe BHP. EDUCUS Centrum Szkoleniowe w Wolsztynie zaprasza pracodawców lokalnego i regionalnego rynku pracy do współpracy, oferując kompleksowe i profesjonalne szkolenie w wyżej wymienionym zakresie.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu przeprowadzane jest szkolenie okresowe BHP. EDUCUS Centrum Szkoleniowe w Wolsztynie zaprasza pracodawców lokalnego i regionalnego rynku pracy do współpracy, oferując kompleksowe i profesjonalne szkolenie w wyżej wymienionym zakresie.

UWAGA: Zmiany w prawie w zakresie szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych:

Przypominamy, iż wprowadzono zmiany w Kodeksie Pracy w dziale X, w rozdziale VIII pt. ”Szkolenia” ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244). Zgodnie z nimi, obecnie nie jest wymagane szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych u pracodawców, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tabela poniżej).

TABELA: RODZAJ PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI (załącznik do pobrania)

Należy jednak pamiętać o obowiązkowych szkoleniach okresowych dla:
• wszystkich osób kierujących pracownikami,
• pracowników inżynieryjno-technicznych
• i innych np. przedstawicieli handlowych, nauczycieli, agentów ubezpieczeniowych czy mieszkaniowych, pracowników pomocy społecznej itd., czyli tych wszystkich, których praca wykracza poza zwykłą pracę biurową
niezależnie od kategorii ryzyka.
Obowiązujące zapisy prawa:
Art. 2373 § 22. Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.
§ 23. W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2² , w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.
§ 24. Przepis § 23 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w § 22, stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.