Ułatwienia dostępu

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu przeprowadzane jest szkolenie okresowe BHP. EDUCUS Centrum Szkoleniowe w Wolsztynie zaprasza pracodawców lokalnego i regionalnego rynku pracy do współpracy, oferując kompleksowe i profesjonalne szkolenie w wyżej wymienionym zakresie.

NAZWA SZKOLENIA: SZKOLENIE WSTĘPNE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH - INSTRUKTAŻ OGÓLNY

CEL SZKOLENIA: Zaznajomienie pracownika z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,
 • przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w  zakładzie pracy,
 • podstawowymi przepisami ochrony p-poż.,
 • zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,
 • zakładem pracy, a w szczególności ze specyfiką bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku pracy.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DLA OSÓB:  podejmujących pracę administracyjno–biurową w przedsiębiorstwach, administracji państwowej, instytucjach, urzędach, firmach i innych.

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKA: bez ograniczeń.

DZIĘKI UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU:

 • poznasz podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,
 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w  zakładzie pracy,
 • podstawowe przepisy ochrony p-poż.,
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
 • specyfikę bezpiecznego wykonywania pracy na swoim stanowisku.

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I. RAMOWY PROGRAM INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO (3 godz.)

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy,
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze,
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym,
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego,
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika,
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego,
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru,
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

PEŁNE SZKOLENIE OBEJMUJE RÓWNIEŻ CZĘŚĆ II: INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

Instruktaż stanowiskowy przy szkoleniu wstępnym przeprowadza sam pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami, mająca aktualne szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

CZĘŚĆ II. RAMOWY PROGRAM  ISTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO (8 godz.)

 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:
  A. Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
  - elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),
  - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),
  - przebiegu procesu pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,
  B. Omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii,
  C. Przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.
 2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne,
 3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora,
 4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora,
 5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.

CZAS TRWANIA: 3 godzin (instruktaż ogólny)

FORMY I METODY PRACY:

 • wykład,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia,
 • przekaz audiowizualny,
 • studium przypadku.

MATERIAŁY, NARZĘDZIA I POMOCE DYDAKTYCZNE: konspekt, projektor, prezentacja multimedialna, źródła prawa, flipchart, długopis, notatnik.

SPRAWDZENIE WIEDZY

 • test

POTWIERDZENIE ZDOBYCIA KOMPETENCJI:

Szkolenia prowadzone przez EDUCUS Centrum Szkoleniowe zakończone są otrzymaniem przez Uczestników zaświadczeń zgodnych rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

OPIS KADRY:

Szkolenie prowadzi trener posiadający kierunkowe wykształcenie, bogate i wszechstronne doświadczenie w zakresie przedmiotowego szkolenia oraz nieustająco podnoszący swoje kompetencje zawodowe.

CENA: 70 zł/os.

INFORMACJA O ZAPISACH:

 • Nabór ciągły,
 • Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (zgłoszenia można dokonać telefonicznie 728 884 918, online na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w biurze C.S. EDUCUS Wolsztyn, Rynek 14),
 • Termin szkolenia ustalony zostaje indywidualnie z pracodawcą.